Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Przysługuje Ci prawo do złożenia reklamacji, jeśli zakupiona rzecz jest wadliwa. Możesz skorzystać albo z gwarancji (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) albo z rękojmi. W przypadku, gdy rzecz wadliwa jest objęta gwarancją, możesz wykonywać uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Gwarancja

Treść gwarancji, w tym okres gwarancyjny oraz informacje potrzebne do wykonania uprawnień z gwarancji, zawiera dokument gwarancyjny. Jeśli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, dokument gwarancyjny wydaliśmy Ci wraz z zakupioną rzeczą.

Większość rzeczy objętych gwarancją posiada gwarancje, zgodnie z treścią których wykonanie uprawnień z gwarancji powinno nastąpić przez złożenie reklamacji bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym podmiotu, który udzielił gwarancji (gwaranta). Dane adresowe i kontaktowe punktów serwisowych znajdziesz w dokumencie gwarancyjnym.

Wybierając ten sposób reklamacji miej na uwadze, że to gwarant rozpatruje reklamację, a nie sklep internetowy euroterm24.pl, chyba że to my jesteśmy podmiotem, który udzielił gwarancji.

Rękojmia

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci rzecz bez wad fizycznych i prawnych. Dlatego, w przypadku, gdy zakupiona rzecz jest wadliwa ponosimy odpowiedzialność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

Jak i gdzie złożyć reklamację

Reklamację możesz złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@euroterm24.pl lub w formie pisemnej na adres naszego Biura Obsługi Klienta:

Euroterm TGS sp. z o.o. – Centrum Obsługi Klienta
ul. Stefana Batorego 4
37-700 Przemyśl

z dopiskiem „Reklamacja”

Dla sprawnego przebiegu procedury reklamacyjnej wskazane jest, abyś w zgłoszeniu reklamacji podał w szczególności:

 • swoje imię i nazwisko
 • swój adres poczty elektronicznej
 • rodzaj reklamowanej rzeczy oraz datę jej zakupu
 • opis wady oraz datę jej stwierdzenia
 • żądanie dotyczące sposobu doprowadzenia rzeczy wadliwej do zgodności z umową sprzedaży (naprawa albo wymiana rzeczy na wolą od wad) albo złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny, bądź odstąpieniu od umowy sprzedaży.

W celu złożenia reklamacji możesz skorzystać z formularza reklamacji.

Pobierz formularz reklamacji
Wskazana powyżej treść zgłoszenia reklamacji, jak i formularz reklamacji, stanowią jedynie przykłady, z których, chcąc złożyć reklamację, nie musisz korzystać ani się nimi kierować.

Jeśli wykonujesz uprawnienia z tytułu rękojmi, prosimy, abyś, oprócz zgłoszenia reklamacji, dostarczył nam wadliwą rzecz oraz dowód jej zakupu, na wskazany powyżej adres naszego Biura Obsługi Klienta.
Dowodem zakupu może być na przykład kopia faktury, wydruk z rachunku bankowego albo inny dowód, który będzie pomocny w ustaleniu takich okoliczności jak: data sprzedaży, rodzaj sprzedanej rzeczy i jej cena. W przypadku, gdy dostarczenie nam wadliwej rzeczy, ze względu na jej rodzaj lub sposób zamontowania, byłoby dla Ciebie nadmiernie utrudnione, wystarczające będzie jej udostępnienie nam w miejscu, w którym rzecz się znajduje. Prosimy, zwróć uwagę na odpowiednie zabezpieczenie rzeczy, aby nie uległa uszkodzeniu w trakcie transportu

Zasady rozpatrywania reklamacji

Twoją reklamację rozpatrzymy i udzielimy na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej, który podałeś w zgłoszeniu reklamacji, albo na podany w nim adres do korespondencji, jeśli w zgłoszeniu wskazałeś, że odpowiedź na reklamację chciałbyś otrzymać na piśmie za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Miej na uwadze, że zamieszczone informacje dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej są skierowane wyłącznie do Klienta będącego Konsumentem i nie dotyczą Klienta będącego Przedsiębiorcą, wobec którego odpowiedzialność z rękojmi została wyłączona na podstawie postanowień regulaminu sklepu internetowego euroterm24.pl.

Reklamacja usług elektronicznych

Wszelkie zastrzeżenia związane ze świadczonymi przez nas usługami elektronicznymi, w tym usługą Newsletter, możesz zgłosić w formie reklamacji na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres COK@eutoterm24.pl lub w formie pisemnej na adres naszego Biura Obsługi Klienta:

Euroterm TGS sp. z o.o. – Centrum Obsługi Klienta
ul. Stefana Batorego 4
37-700 Przemyśl

z dopiskiem „Reklamacja usług elektronicznych”

Jeśli będziesz chciał złożyć reklamację usługi elektronicznej, wskazane jest, aby Twoje zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:

 • Twoje imię i nazwisko
 • Twój adres poczty elektronicznej
 • wskazanie usługi elektronicznej, której dotyczy reklamacja
 • datę wystąpienia przyczyny będącej podstawą złożenia reklamacji

Wskazana treść zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykłady, z którego, chcąc złożyć reklamację usługi elektronicznej, nie musisz korzystać ani się nimi kierować.

Twoją reklamację dotyczącą usługi elektronicznej, w tym usługi Newsletter, rozpatrzymy i udzielimy na nią odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji zostaniesz poinformowany na trwałym nośniku zgodnie z danymi podanymi przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów konsumenckich

W przypadku, gdy jesteś Konsumentem możesz uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu z nami, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.. Wykaz Rzeczników Konsumentów wraz danymi teleadresowymi dostępny jest na
następującej stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/rzecznicy. Informacje dotyczące postępowań polubownych otrzymasz również w Punkcie kontaktowym utworzonym przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z Punktem możesz skontaktować się na przykład: telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333, za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres kontakt.adr@uokik.gov.pl. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, a także zasady dostępu do tych procedur znajdziesz w szczególności na następujących stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,www.polubowne.uokik.gov.pl.

Równocześnie informujemy, że:

 • podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących umów sprzedaży oraz usług elektronicznych
  dla Konsumenta, jest Inspekcja Handlowa. Zadania Inspekcji Handlowej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
  oraz organizowania i prowadzenia stałych sądów polubownych wykonują właściwi miejscowo wojewódzcy inspektorzy Inspekcji Handlowej. Adres strony internetowej
  Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej: www.wiih.rzeszow.pl/
 • skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów jest możliwe po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i ma charakter dobrowolny –
  obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Wyrażamy zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu polubownego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), z której możesz skorzystać będąc Konsumentem. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której Konsument może złożyć swoją skargę.

Przypominamy jednocześnie nasz adres poczty elektronicznej do kontaktu: COK@euroterm24.pl.

Powrót